Regulamin

Informacje wstępne

 1. Norbert Karbowiak pod Bocianem, (zwana dalej Kwiaciarnia Pod Bocianem), Bakalarska 2, 02-212 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 7752143674, REGON 146038498, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.kwiatybocian24h.pl
 2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni Pod Bocianem jest sprzedaż oraz doręczanie kwiatów i prezentów.
 3. Terenem działalności Kwiaciarni Pod Bocianem jest Polska i cały świat. Doręczenie kwiatów i prezentów realizowane jest za pośrednictwem sieci kwiaciarni współpracujących.
 4. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie kwiaciarni internetowej www.kwiatybocian24h.pl należą do Kwiaciarni Pod Bocianem lub zostały przekazane przez Partnerów i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 5. Wszystkie ceny produktów na stronie www.kwiatybocian24h.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 6. Produkty na stronie kwiaciarni internetowej www.kwiatybocian24h.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).
 7. Klientem kwiaciarni internetowej www.kwiatybocian24h.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.kwiatybocian24h.pl.
 9. W czasie trwania akcji promocyjnej, przy zakupie możliwa jest realizacja tylko 1 Vouchera dziennie. Przy realizacji zakupów przy pomocy Vouchera nie wydajemy reszty. Voucher można zrealizować tylko przy zakupie kwiatów ciętych i doniczkowych powyżej 100 zł.

Składanie zamówienia

 1. Kwiaciarnia Pod Bocianem przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • stronę internetową www.kwiatybocian24h.pl
  • telefon 514 103 817
  • e-mail biuro@kwiatybocian24h.pl
 2. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (kwiaty/prezent), a następnie potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” oraz wskazuje sposób płatności.
 3. Dostępne sposoby płatności:
  • Płatność PayU szybkim przelewem internetowym za pomocą: Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, przelew bankowy, BGŻ BNP Paribas, BOś, ING, Getin, BPH, Inteligo, Idea Bank, Crédit Agricole, mTransfer, Noble Bank, Pekao24, PBS, Kontem PayU, Eurobank, BZWBK, CitiHandlowy, Deutsche Bank, Millennium.
  • Płatność PayU za pośrednictwem kart płatniczych Visa, MasterCard
  • Płatności Paypal
 4. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Kwiaciarnia www.kwiatybocian24h.pl zastrzega prawo do niewydania kompozycji osobie nietrzeźwej lub małoletniej.
 5. Po złożeniu zamówienia, Kwiaciarnia Pod Bocianem przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Kwiaciarni Pod Bocianem o przyjęciu zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Kwiaciarnią Pod Bocianem:
  • dla zamówień złożonych przez stronę www.kwiatybocian24h.pl z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia.
  • dla zamówień złożonych przez e-mail, fax, telefon – (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT.
 7. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez klienta w stosunku do Kwiaciarni Pod Bocianem oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Pod Bocianem ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarni Pod Bocianem.
 9. Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 230 48 58 lub przez e-mail pod adresem: biuro@kwiatybocian24h.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.
 10. Kwiaciarnia Pod Bocianem realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.
 12. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy kwiatów / prezentów.
 13. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię Pod Bocianem kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z klientem, Kwiaciarnia Pod Bocianem nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Kwiaciarnia Pod Bocianem ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarni Pod Bocianem.
 3. Kwiaciarnia Pod Bocianem zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym bukiecie (kolor czy rodzaj kwiatów w zależności od dostępności).
 4. Kwiaciarnia Pod Bocianem zastrzega sobie możliwość zmiany godziny dostawy, w takie dni jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki bez konieczności informowania o tym fakcie klienta.
 5. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te produkty dla osoby pełnoletniej.
 6. Kwiaciarnia Pod Bocianem zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych bukietów.
 7. Przyjęcie dostarczonych kwiatów / prezentów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 8. Podczas gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od Kwiaciarni Pod Bocianem, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas Kwiaciarnia Pod Bocianem nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.

Postanowienia ogólne

 1. Kwiaciarnia Pod Bocianem jest zobowiązana do udzielania klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.
 2. Dostępność Biura Obsługi Kwiaciarni Pod Bocianem jest zależna od godzin otwarcia biura.
 3. Kwiaciarnia Pod Bocianem przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 4. Kwiaciarnia Pod Bocianem dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Kwiaciarnia Pod Bocianem ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

Reklamacje

 1. Kwiaciarnia Pod Bocianem odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz przepisami zmieniającymi na mocy art. 44 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Pod Bocianem rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z Kwiaciarnią Pod Bocianem terminu oględzin reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  • Tel. 32 230 48 58
  • Fax 32 330 42 04
  • Email: biuro@kwiatybocian24h.pl
  • Siedziba: Norbert Karbowiak pod Bocianem Bakalarska 2, 02-212 Warszawa
 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie kwiatów zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 14 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie prezentów zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.
 6. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 24h od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 7. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Pod Bocianem wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez Kwiaciarnię Pod Bocianem, tym samym trybem, jakim klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Biuro Obsługi Klienta. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu lub 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: KKM System Good Luck Kamil Szczepański, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Kwiaciarni Pod Bocianem przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:
  • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
  • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu przepisów zmieniających art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121) na mocy art. 44 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  • obniżenia wartości produktu w wyniku działań poza granicami zarządu zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 7. Koszt opakowania i odesłania produktu (koszty bezpośredniego zwrotu produktu) ponosi klient zgodnie z przepisami art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku świadczeń usług, jeżeli Kwiaciarnia Pod Bocianem wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Kwiaciarnię Pod Bocianem terminowo i zgodnie z życzeniem klienta, stosownie do art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.
 3. KKM System Good Luck Kamil Szczepański, właściciel serwisu internetowego www.kwiatybocian24h.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 4. Zakupy oraz realizacja zamówienia w kwiaciarni internetowej www.kwiatybocian24h.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).
 5. Kwiaciarnia Pod Bocianem zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.kwiatybocian24h.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Kwiaciarnia Pod Bocianem ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez klienta.
 9. Minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym Kwiaciarni Pod Bocianem są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.